Selectați limba dvs

Avizare

Avizare

Avizarea accidentelor şi incidentelor produse pe infrastructura feroviară publică şi privată specifică transportului pe calea ferată (Extras din HG 117/2010)

Art. 22. - (1) Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştinţă de producerea unui accident sau a unui incident în incinta unei subunităţi este obligat să anunţe de îndată conducerea acelei subunităţi sau a punctului de lucru. Conducătorul acestei subunităţi sau al punctului de lucru este obligat, în acest caz, să anunţe de îndată şeful staţiei sau pe înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, care deserveşte subunitatea respectivă.
(2) Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştinţă de producerea unui accident sau incident în linie curentă este obligat să sesizeze de îndată, prin raport de eveniment, şeful staţiei celei mai apropiate sau pe înlocuitorul acestuia.
(3) Pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor, precum şi în cazul secţiilor de circulaţie cu conducere în sistem dispecer, personalul care a luat cunoştinţă de producerea unui accident/incident este obligat să ia de îndată măsuri de înştiinţare a conducătorului turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie. Acesta îndrumă la faţa locului pe şeful celei mai apropiate staţii sau pe înlocuitorul acestuia.
(4) Avizarea de îndată a producerii unui accident/incident pe infrastructura feroviară publică şi privată specifică transportului pe calea ferată şi pe reţeaua feroviară cu metroul constituie atribuţie de serviciu pentru personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştinţă de producerea acestuia.

Art. 23. - Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferată, în toate cazurile, se face de către şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, către operatorul de serviciu de la regulatorul de circulaţie pe raza căruia s-a produs accidentul/incidentul din cadrul sucursalei regionale CF a Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A., denumită în continuare CNCF "CFR" - S.A., şi se realizează în două etape:
a) înştiinţarea verbală, cuprinzând primele informaţii, de îndată ce acesta a luat cunoştinţă de producerea accidentului/incidentului;
b) avizarea propriu-zisă, transmisă prin telefonogramă, în cel mai scurt timp posibil.

Art. 24. - (1) În cazul accidentelor/incidentelor produse pe infrastructura feroviară publică, şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, după transmiterea înştiinţării verbale, convoacă toţi şefii subunităţilor locale cu specific feroviar implicaţi, care se vor deplasa de îndată la locul producerii acestora, unde sunt obligaţi:
a) să constate proporţia şi urmările accidentului/incidentului, dacă sunt persoane decedate sau vătămate şi să solicite de urgenţă prezenţa organelor specializate din cadrul autorităţilor publice: inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă, parchetul, reprezentanţii autorităţilor de stat din domeniile administraţiei şi internelor, sănătăţii, muncii, familiei şi protecţiei sociale, ai Gărzii Naţionale de Mediu, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare;
b) să ia măsuri, până la sosirea comisiei de investigare, pentru împiedicarea extinderii distrugerilor şi pagubelor, precum şi pentru paza locului în vederea păstrării intacte a indiciilor, a probelor şi a urmelor care pot conduce la stabilirea cauzelor producerii accidentului/incidentului.
(2) Şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia ajuns la locul producerii accidentului/incidentului are obligaţia să întocmească şi să transmită de îndată în scris avizarea accidentului/incidentului operatorului de serviciu de la regulatorul de circulaţie al sucursalei regionale CF.
(3) În cazurile prevăzute de lege, şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia va aviza cele produse şi la serviciul apelului de urgenţă 112.

Art. 25. - (1) În cazul producerii de accidente/incidente în staţii sau în puncte de secţionare afiliate neprevăzute cu şef de staţie ori când şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, nu se poate prezenta în timp util la locul accidentului/incidentului, obligaţiile şefului staţiei revin impiegatului de mişcare de serviciu.
(2) Atunci când accidentul/incidentul s-a produs în linie curentă, pe secţii cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor sau pe secţii de circulaţie cu conducere în sistem dispecer, pentru obligaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2) conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie va stabili şi va nominaliza prin dispoziţie scrisă şeful staţiei care se va deplasa la locul producerii accidentului/incidentului.

Art. 26. - (1) În cazul în care accidentul/incidentul s-a produs pe infrastructura feroviară privată, atribuţiile stabilite la art. 24 revin responsabilului cu siguranţa circulaţiei sau şefului de staţie al operatorului economic care gestionează infrastructura respectivă. Şi în acest caz avizarea accidentului/incidentului se face de către şeful staţiei sau înlocuitorul său, din cadrul structurilor organizatorice ale administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare publice, care deserveşte subunitatea respectivă, în baza înştiinţării verbale şi a avizării scrise transmise de către responsabilul cu siguranţa circulaţiei feroviare, respectiv de către şeful de staţie al operatorului economic.
(2) În cazul în care un operator economic are infrastructura feroviară deservită de mai multe staţii, conducerea structurii teritoriale a administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare stabileşte staţia care va aviza accidentele/incidentele produse pe infrastructura feroviară a operatorului economic respectiv.

Art. 27. - (1) Avizarea accidentelor şi a incidentelor are prioritate faţă de orice altă comunicare.
(2) Când comunicaţiile telefonice CFR sunt întrerupte, şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia solicită prin orice mijloace - radiotelefon, telefon mobil, curier - celei mai apropiate staţii cu posibilităţi de comunicare să transmită telefonograma de avizare a accidentului/incidentului.
(3) Telefonograma de avizare a accidentului/incidentului cuprinde:
a) data, ora şi locul unde s-a produs accidentul/incidentul;
b) descrierea şi urmările acestuia;
c) mijloacele de intervenţie necesare pentru înlăturarea urmărilor şi restabilirea circulaţiei feroviare, potrivit reglementărilor specifice;
d) autorităţile publice care nu au putut fi avizate de şeful staţiei sau înlocuitorul acestuia potrivit art. 24 alin. (1) lit. a).

Art. 28. - (1) După primirea avizării, pentru fiecare etapă în parte, operatorul de serviciu de la regulatorul de circulaţie aduce de îndată la cunoştinţa conducătorului turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie conţinutul avizărilor respective.
(2) Conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie avizează de îndată, pentru fiecare etapă în parte:
a) conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie regional din cadrul sucursalei regionale CF;
b) dispecerul energetic feroviar, când s-au produs avarii la linia de contact sau atunci când se impune întreruperea alimentării cu energie electrică a liniei de contact;
c) autorităţile publice care nu au putut fi avizate de şeful staţiei sau de înlocuitorul acestuia potrivit art. 24 alin. (1) lit. a).

Art. 29. - Conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie regional avizează de îndată, pentru fiecare etapă în parte:
a) revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranţă a circulaţiei din cadrul sucursalei regionale CF;
b) conducătorul turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie central din cadrul CNCF "CFR" - S.A.;
c) conducerile operatorilor economici implicaţi în producerea accidentului/incidentului.

Art. 30. - (1) Revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranţă a circulaţiei va aviza de îndată, pentru fiecare etapă în parte:
a) conducătorul revizoratului regional de siguranţă a circulaţiei din cadrul sucursalei regionale CF;
b) revizorul de serviciu de la revizoratul general de siguranţă a circulaţiei din cadrul CNCF "CFR" - S.A.;
c) inspectorul de stat teritorial de serviciu de la structura teritorială din cadrul Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română, denumită în continuare ASFR;
d) investigatorul responsabil de structura teritorială din cadrul Organismului de Investigare Feroviar Român, denumit în continuare OIFR.
(2) Revizorul de serviciu de la revizoratul regional de siguranţă a circulaţiei din cadrul sucursalei regionale CF este obligat:
a) să facă încadrarea preliminară a accidentului/incidentului, potrivit prevederilor prezentului regulament;
b) să întocmească şi să transmită în cel mai scurt timp structurii teritoriale din cadrul ASFR fişa de avizare a accidentului/incidentului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. II A;
c) să solicite şi să urmărească îndrumarea şi circulaţia mijloacelor de intervenţie până la locul producerii accidentului/incidentului.

Art. 31. - Revizorul de serviciu de la revizoratul general de siguranţa circulaţiei din cadrul CNCF "CFR" - S.A. va aviza de îndată, pentru fiecare etapă în parte:
a) conducătorul revizoratului general de siguranţă a circulaţiei;
b) inspectorul de stat central de serviciu din cadrul ASFR;
c) investigatorul de serviciu din structura centrală a OIFR.

Art. 32. - (1) Conducătorul revizoratului general de siguranţă a circulaţiei va aviza de îndată conducerea CNCF "CFR" - S.A., potrivit procedurilor proprii pentru asigurarea raportării accidentelor/incidentelor din cadrul sistemului de management al siguranţei, despre producerea unui accident/incident.
(2) În cazul producerii de accidente, conducerea CNCF "CFR" - S.A. şi a operatorilor economici implicaţi avizează de îndată telefonic conducerea ASFR şi conducerea OIFR.
(3) După primirea avizării telefonice a producerii unui accident grav, directorul ASFR va informa conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii atât telefonic, cât şi în scris, prin întocmirea şi transmiterea unei note de avizare.

Art. 33. - (1) Revizoratul general de siguranţă a circulaţiei din cadrul CNCF "CFR" - S.A. informează în scris Serviciul control şi siguranţa circulaţiei din cadrul ASFR şi Serviciul investigare accidente grave din cadrul OIFR, zilnic, până la ora 7,00 a fiecărei zile, cu privire la accidentele şi incidentele, inclusiv cazurile/situaţiile prevăzute la art. 9 şi 10, produse în ultimele 24 de ore.
(2) După primirea în scris a informaţiei prevăzute la alin. (1), inspectorul de stat central de serviciu din cadrul ASFR întocmeşte o notă scrisă pe care o transmite, sub semnătura directorului ASFR, conducerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Art. 34. - (1) Situaţiile prevăzute la art. 9 şi 10 se avizează potrivit prezentului regulament, dar nu se înregistrează în statistica accidentelor şi incidentelor produse pe infrastructura feroviară publică şi privată.
(2) Pentru faptele prevăzute la art. 10, şeful subunităţii pe raza căreia s-a produs accidentul/incidentul avizează şi organele de poliţie, telefonic şi în scris.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Avizarea accidentelor şi a incidentelor produse pe reţeaua de transport cu metroul

Art. 35. - (1) Personalul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul care a produs sau care a luat cunoştinţă de producerea unui accident sau a unui incident pe reţeaua de transport cu metroul, staţii, depouri, linie curentă şi altele asemenea este obligat să anunţe de îndată telefonic dispecerul central sau, prin staţie radio, operatorul de circulaţie din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, care comunică cele avizate dispecerului central.
(2) Personalul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul care a luat cunoştinţă de producerea unui accident sau a unui incident pe reţeaua de transport cu metroul este obligat să îl sesizeze şi prin raport de eveniment pe şeful ierarhic superior.

Art. 36. - (1) Avizarea accidentelor sau a incidentelor produse pe reţeaua de transport cu metroul se realizează în două etape:
a) înştiinţarea verbală telefonică sau prin staţie radio a dispecerului central, cuprinzând primele informaţii, de îndată ce s-a luat cunoştinţă de producerea accidentului/incidentului;
b) avizarea scrisă, în cel mai scurt timp posibil.
(2) Avizarea accidentelor sau a incidentelor are prioritate faţă de orice altă comunicare.

Art. 37. - (1) Înştiinţarea verbală a producerii unui accident sau a unui incident pe reţeaua de transport cu metroul se face prin utilizarea mijloacelor de comunicaţie existente, respectiv instalaţia de radiocomunicaţii, telefonie operativă sau automată.
(2) Înştiinţarea verbală a unui accident/incident produs pe reţeaua de transport cu metroul cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:
a) ora şi locul unde s-a produs accidentul/incidentul;
b) felul şi proporţiile accidentului/incidentului;
c) eventuale urmări ale accidentului/incidentului, respectiv: accidentaţi, avarieri ale vehiculelor feroviare, ale infrastructurii feroviare, ale instalaţiilor de siguranţă etc.;
d) eventuale mijloace de intervenţie sau ajutoare necesare;
e) numele, prenumele şi funcţia persoanei care face înştiinţarea.

Art. 38. - Operatorul de circulaţie care a primit înştiinţarea producerii unui accident sau a unui incident avizează de îndată dispecerul central al operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, cu privire la acest fapt.

Art. 39. - După primirea înştiinţării verbale, dispecerul central avizează de îndată, prin mijloacele de comunicaţie de care dispune, succesiv:
a) directorul general al operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul;
b) conducătorul compartimentului de siguranţă a circulaţiei din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul;
c) inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă, dacă este cazul;
d) staţia de salvatori a operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, dacă este cazul;
e) inspectorul de stat teritorial de serviciu de la structura teritorială din cadrul ASFR;
f) investigatorul responsabil de structura teritorială din cadrul OIFR;
g) dispecerii de ramură din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, pentru trimiterea la locul producerii accidentului/incidentului a echipei de constatare prealabilă şi a echipelor de intervenţie, dacă este cazul;
h) parchetul, reprezentanţii autorităţilor de stat din domeniile administraţiei şi internelor, sănătăţii, muncii, familiei şi protecţiei sociale, ai Gărzii Naţionale de Mediu, după caz.

Art. 40. - După primirea avizării, conducătorul compartimentului de siguranţă a circulaţiei din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul avizează:
a) conducerea operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul;
b) conducerile compartimentelor de infrastructură feroviară şi exploatare ale operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, care vor acţiona în conformitate cu măsurile dispuse de conducerea respectivului operator economic şi atribuţiile pe care le au în astfel de situaţii;
c) conducătorii subunităţilor implicate în accidentul sau incidentul produs ori în operaţiunile de înlăturare a urmărilor produse.

Art. 41. - Atribuţiile şi componenţa echipei de constatare prealabilă se stabilesc de către conducerea operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul prin procedură proprie, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 42. - Dispecerul central din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul este obligat:
a) să facă încadrarea preliminară a accidentului/incidentului, potrivit prevederilor prezentului regulament;
b) să întocmească fişa de avizare a accidentului/incidentului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. II B, şi să o transmită în cel mai scurt timp:
- conducerii operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul;
- personalului din compartimentul de siguranţă a circulaţiei din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul;
- personalului de serviciu din structura teritorială din cadrul ASFR;
c) să solicite şi să urmărească îndrumarea şi circulaţia mijloacelor de intervenţie până la locul producerii accidentului/incidentului, potrivit reglementărilor specifice pentru aceste cazuri. Circulaţia mijloacelor de intervenţie se efectuează cu prioritate peste orice rang al trenurilor.

Art. 43. - (1) Compartimentul de siguranţă a circulaţiei din cadrul operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul informează în scris Serviciul control şi siguranţa circulaţiei din cadrul ASFR şi Serviciul investigare accidente feroviare grave din cadrul OIFR, zilnic, până la ora 7,00 a fiecărei zile, cu privire la accidentele şi incidentele, inclusiv cazurile/situaţiile prevăzute la art. 9 şi 10, produse în ultimele 24 de ore.
(2) După primirea în scris a informaţiei prevăzute la alin. (1), inspectorul de stat central de serviciu din cadrul ASFR întocmeşte o notă scrisă pe care o transmite, sub semnătura directorului ASFR, conducerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Art. 44. - (1) Situaţiile prevăzute la art. 9 şi 10 se avizează potrivit prezentului regulament, până la ora 7,00, Serviciului control şi siguranţa circulaţiei din cadrul ASFR, dar nu se înregistrează în statistica accidentelor şi incidentelor produse pe reţeaua de transport cu metroul.
(2) După producerea faptelor prevăzute la alin. (1), dispecerul central avizează de îndată conducerea operatorului economic care desfăşoară operaţiuni de transport cu metroul, compartimentul de siguranţă a circulaţiei şi/sau organele de poliţie şi parchetul.