Selectați limba dvs

Prezentare

Despre noi

      Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul feroviar şi de transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 22 din OUG nr.73/2019 privind siguranţa feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020. Potrivit OUG nr. 73/2019 AGIFER desfăşoară, în principal, investigarea accidentelor grave în sistemul feroviar, obiectivul acesteia fiind îmbunătăţirea siguranţei feroviare şi prevenirea accidentelor.

        AGIFER poate investiga, în plus faţă de accidentele grave, acele accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defecţiuni tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate ai sistemelor feroviare de mare viteză ori convenţionale europene. Agenţia de Investigare Feroviară Română decide, după cum consideră adecvat, dacă se întreprinde o investigaţie a unui asemenea accident sau incident, ţinând seama în decizia sa de următoarele:
a) gravitatea accidentului sau incidentului;
b) dacă face parte dintr-o serie de accidente sau incidente relevante pentru întreg sistemul;
c) impactul său asupra siguranţei feroviare;
d) cereri ale administratorilor de infrastructură, operatorilor de transport feroviar, Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română sau ale statelor membre ale Uniunii Europene.
Amploarea investigaţiilor şi procedura de urmat în desfăşurarea acestor investigaţii sunt determinate de Agenţia de Investigare Feroviară Română, ţinând seama de principiile şi obiectivele prevăzute la art. 20 şi 22 din OUG  nr.73/2019 şi în funcţie de învăţămintele pe care se aşteaptă să le tragă din accident sau incident pentru îmbunătăţirea siguranţei.Investigaţia nu se ocupă în nici un caz cu stabilirea vinovăţiei sau a răspunderii.
 
Ce investigheaza AGIFER?
HG nr. 716/2015 stabilește pentru AGIFER următoarele atribuţii principale:
a) investigarea accidentelor feroviare grave;
b) investigarea incidentelor produse în circulaţia trenurilor coordonate de un investigator principal desemnat din cadrul AGIFER;
c) investigarea acelor accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defecţiunile tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate componente ale sistemului feroviar de mare viteză şi convenţional european;
d) alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin acte normative.
 
Cum a fost infiintata AGIFER?
Prin OUG nr.33/2015 s-a modificat OG nr.95/1998 astfel:
" Art. 91. - (1) Se înfiinţează Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, organ de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, prin reorganizarea, prin divizarea parţială a Autorităţii Feroviare Române - AFER şi preluarea din cadrul AFER a activităţii, structurii de personal şi patrimoniu aferente Organismului de Investigare Feroviar Român.
(2) AGIFER are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 393, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.
Art. 92. - AGIFER, în calitate de organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, îndeplineşte atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006, (lege înlocuită cu OUG nr.73/2019).
Art. 93. - AGIFER este independentă din punct de vedere organizatoric, funcţional şi decizional de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, care funcţionează în cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER, de orice administrator de infrastructură, operator de transport feroviar, organism de tarifare, organism de repartizare, organism notificat, autoritate de reglementare a sistemului feroviar şi de orice entitate ale cărei interese ar putea intra în conflict cu atribuţiile încredinţate AGIFER.
 
Cum se fac cunoscute rezultatele investigatiei?
OUG nr.73/2019 prevede ca:
Rezultatul investigaţiei accidentelor sau incidentelor prevăzut la art. 20 face obiectul raportului de investigare asupra accidentului sau incidentului, întocmit în funcţie de tipul şi gravitatea accidentului sau incidentului şi de relevanţa constatărilor investigaţiei. Rapoartele descriu obiectivele investigaţiei prevăzute la art. 20 alin. (1) şi cuprind, dacă este cazul, recomandări de siguranţă.
Investigaţia se desfăşoară într-un mod cât mai transparent, astfel încât toate părţile să poată fi ascultate şi să partajeze rezultatele. Administratorul de infrastructură şi operatorii de transport feroviar implicaţi, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, Agenţia, victimele şi rudele acestora, deţinătorii bunurilor deteriorate, producătorii, serviciile de urgenţă implicate, reprezentanţii personalului şi utilizatorii dispun de posibilitatea de a furniza informaţii tehnice relevante în vederea îmbunătăţirii calităţii raportului investigaţiei. 
AGIFER publică raportul final pe site-ul propriu, www.agifer.ro, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 luni de la data evenimentului. În cazul în care raportul final nu poate fi publicat în termen de 12 luni, AGIFER publică o declaraţie intermediară cel puţin la fiecare dată a comemorării accidentului, în care oferă detalii cu privire la stadiul investigaţiei şi la problemele ridicate în domeniul siguranţei.Raportul, inclusiv recomandările de siguranţă, este comunicat părţilor relevante prevăzute la art. 23 alin. (3) şi organismelor şi părţilor în cauză din alte state membre.Raportul de investigare trebuie să urmeze structura stabilită de Comisia Europeană prin intermediul actelor de punere în aplicare.
 
Cum se finanteaza AGIFER?
Extras din OUG nr.33/2015:
Art. 94. - (1) Venitul propriu al AGIFER îl constituie tariful unic privind activităţile de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare, al cărui mod de calcul şi nivel tarifar, pe tip de activitate, se stabilesc de către consiliul de conducere şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
(2) Modalitatea de tarifare este prevăzută în contractele încheiate de AGIFER în mod nediscriminatoriu şi transparent cu:
a) administratorul/administratorii de infrastructură feroviară;
b) gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă;
c) operatorii de transport feroviar;
d) operatorul economic care efectuează operaţiuni de transport cu metroul;
e) operatorii economici care deţin, în proprietate sau sub altă formă, şi exploatează linii ferate industriale racordate la infrastructura feroviară publică şi/sau la infrastructura feroviară privată deschisă circulaţiei publice;
f) operatorii economici care deţin, în proprietate sau sub altă formă, şi au dreptul de utilizare a vehiculelor feroviare care circulă pe infrastructura feroviară şi sunt înscrişi ca atare în Registrul naţional al vehiculelor - RNV;
g) operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe şi/sau adiacente transportului feroviar.
(3) În cazul accidentelor feroviare grave ce implică expertize care depăşesc cheltuielile prevăzute în buget, AGIFER poate beneficia, în condiţiile legii, de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, sume care se alocă prin bugetul Ministerului Transporturilor de la o poziţie distinctă de transferuri, pentru efectuarea activităţilor de investigare.