Selectați limba dvs

Protecția datelor

Protecția datelor

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţia a acestor date, Legea nr.190/2018 privind măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER prelucrează date cu caracter personal.
Responsabilul cu protecţia datelor personale din cadrul Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei, nr 393, poate fi contactat pe e-mail: dpo.agifer.ro.

Categorii de date prelucrate în activitatea de investigare:

În activitatea de investigare, AGIFER prelucrează următoarele date:
- Nume, prenume personal implicat în accident/ incident;
- CNP;
- domiciliu;
- funcţia (autorizaţie de exercitare a funcţiei);
- aviz medical;
- aviz psihologic;
- certificate de evaluare a competenţelor profesionale;
- declaraţii, chestionare de investigare;
- atribuţii din fişa postului sau alte reglementări specifice în vigoare;
Datele sunt prelucrate în sensul stabilirii conformităţii cu reglementările specifice în vigoare.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu art.6, alin.1, lit.c din Regulamentul (UE) 2016/ 679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, denumit în continuare Regulament, pentru îndeplinirea obligaţiei legale de investigare a accidentelor şi incidentelor pe căile ferate şi reţeaua de transport cu metroul din România.

Perioada stocării datelor

Dosarul de investigare se va arhiva prin grija investigatorului principal, conform procedurii de arhivare.
Accesul la dosarul de investigare după arhivare se va face conform procedurii de arhivare.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate ale căror date sunt colectate de AGIFER au următoarele drepturi conform legislaţiei în domeniu:
• Dreptul de a solicita AGIFER, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete, ştergerea sau exercitarea dreptului de a fi uitat (solicitarea ştergerii evidenţelor datelor personale dacă nu mai există motive legitime pentru păstrare şi/ sau prelucrare a datelor);
• Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau a oricăror ale autorităţi publice competente în domeniu;
• Dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor;
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv în ceea ce priveşte acţiunea de creare de profiluri.